รมว.สุชาติ ส่ง‘โฆษกแรงงาน’ลงใต้ ประชุม กพต. แก้ปัญหาปากท้องประชาชน ฟื้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2565

โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม และตรวจติดตามการส่งเสริมเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งร่วมหารือฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ

ก่อนการประชุม นายวรรณรัตน์ ยังได้ร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร ชมนิทรรศการการส่งเสริมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ นิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย นิทรรศการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนสนามบินเบตงที่ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นมา รายงานดัชนีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จ.ยะลา รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจนของ ศอ.บต. รายงานความคืบหน้าการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีเร่งด่วน ผลการจัดกิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ และที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ – สงขลา ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) กิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ โครงการยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น Smart City

นายวรรณรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งกระทรวงแรงงานกำกับดูแลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายสำคัญในการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่สำคัญและมีศักยภาพของภาคใต้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่กลับมาคึกคักเหมือนเดิม

ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดังกล่าว โดยการส่งเสริมการมีงานทำในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม เป็นที่ต้องการของนายจ้างผู้ประกอบการ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม

จากนั้นในช่วงบ่าย นายวรรณรัตน์ ยังได้ร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร พบปะผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว พบปะผู้นำศาสนา ครัวเรือนที่ประสบปัญหายากจนที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอีกด้วย