กรมทรัพยากรน้ำ ลงนามร่วมมือกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาคน พัฒนางาน เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 จากนโยบายการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งทั้งภาคครัวเรือนและการเกษตร และมีการจัดเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ในหน้าแล้ง เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน กรมทรัพยากรน้ำจึงได้รับนโยบายของกระทรวงฯ มาสู่การปฏิบัติตามบทบาทและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า “แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกรมนั้น ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ ล้วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ในการออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อาคารควบคุมน้ำ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

ด้าน นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสริมว่า “เจตนารมณ์ ใน MOU กับกรมทรัพยากรน้ำในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรมของประเทศ ในการยกระดับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สร้างประโยชน์ให้กับการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

กรมทรัพยากรน้ำ และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรม โดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยมีขอบเขตความร่วมมือ คือ การแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสนับสนุนวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน ครอบคลุมงานก่อสร้าง งานโยธา งานทรัพยากรน้ำ งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัย และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านวิศวกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างสององค์กร เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในวิชาชีพตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เมขลา ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ