ม.ศรีปทุม จัดอบรม “เบเกอรี่สร้างรายได้เสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” คณะครูโรงเรียนบางบัว เพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนการสอนในองค์ความรู้ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการเบเกอรี่สร้างรายได้เสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจัดอบรมให้แก่คณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กทม. เพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนการสอนในองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนได้รับหลักแนวคิดทางธุรกิจ สำหรับนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน

และการจัดอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนบางบัว จะจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดอบรม Online ผ่าน โปรแกรม Zoom  และครั้งที่สอง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ Work Shop เพื่อให้คุณครูได้ลงมือปฏิบัติจริง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมี อาจารย์ณัฐกฤตา นันทะสิน อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปี 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการฃต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว