TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม เยาวชนต้นแบบเก่งและดี “TO BE NUMBER ONE PRE – IDOL ” รุ่นที่6

7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่น้องๆเยาวชน กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี “TO BE NUMBER ONE PRE – IDOL “ รุ่นที่6 เพื่อเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ ให้กับเยาวชนแกนนำ ตลอดจนเป็นการยกระดับความสามารถด้านทักษะความสามารถพิเศษ โดยมีนายอนุภาพ กิตติวารา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายขึ้นกล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน้องๆเยาวชน PRE – IDOL รุ่นที่ 6 ที่เข้าร่วมกว่า100คน

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมขึ้นเพื่อสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนแกนนำ สู่การยกระดับความสามารถด้านทักษะความสามารถพิเศษ การพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความมั่นใจในการแสดงออก การถ่ายทอดประสบการณ์การพูด การนำเสนอในที่สาธารณะ การสร้างพื้นฐานการเต้นและการร้องเพลง รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำขวัญของโครงการที่ว่า “เก่งและดี TO BE NUMBER ONE

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13 – 18 ปี จากโรงเรียนต่างๆ 21 แห่ง จาก 11 อำเภอในจังหวัดเชียงราย เข้ารับการอบรมมากกว่า 100 คน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน ภายกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมประกวดเพื่อเป็น PER-IDOL แข่งขันการแสดงดนตรี เต้น และการร้องเพลง รวมถึงวิทยากรที่ให้ความรู้ในระหว่างกิจกรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรอบ 50 คน ก่อนจะเข้าร่วมการประกวดรอบจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดสู่การประกวดระดับภาค

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติ มอบเกียรติบัตรให้แก่ น้องๆ เยาวชน PRE-IDOL รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการไปสู่ TO BE NUMBER ONE PER-IDOL เยาวชนระดับจังหวัดสู่ระดับภาค พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับน้องๆ เยาวชน PRE-IDOL อีกด้วย