กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามและรับมือสถานการณ์อุทกภัยก่อนเข้าช่วงฤดูฝน

วันที่(7 มิ.ย.65 ที่ห้องมหาเจษฏาบดิทร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะ ร่วมประชุมออนไลน์ประชุมทาง CONFERENCE เตรียมติดตามและรับมือสถานการณ์อุทกภัยก่อนเข้าช่วงฤดูฝน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ( บกปภ.ช.) โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ร่วมประชุม

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2565 และโครงสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อ ฤดูแล้ง ปี 2565/2566 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อให้การเตรียมการรับมือกับ “วิกฤตน้ำ” ดังกล่าว

มีการบริหารการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ประกอบด้วย กลุ่มพยากรณ์มีการคาดการณ์อากาศปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 72 ชั่วโมง กลุ่มบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 11แห่ง และจุดเสียงน้ำท่วม 750 จุด และกลุ่มสนับสุนนการปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเตรียมการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน และเส้นทางคมนาคม

พร้อมทั้งให้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดร่องน้ำ คู คลอง แหล่งน้ำต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อใช้รองรับน้ำฝน นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่ใช้กักเก็บน้ำ/กั้นน้ำ เพื่อรองรับน้ำกรณีฝนตกหนัก เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน