หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มรภ.สงขลา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การศึกษา หลักสูตรและการสอนในช่วงการเปลี่ยนแปลง” ดึงนักศึกษามีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ปูทางสู่ความเป็นผู้นำทางด้านหลักสูตรและการสอน

เมื่อเร็ว ๆนี้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษา หลักสูตรและการสอนในช่วงการเปลี่ยนแปลง”

โดยมีเจ้าภาพร่วมคือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของ ม.ทักษิณ, มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ.สุราษฎร์ธานี และ มรภ.ราชนครินทร์ โดย ศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒเป็นวิทยากรหลัก (Keynote) และมีการเสวนาโดย รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง จาก ม.เชียงใหม่, รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ จาก มรภ.ราชนครินทร์, ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม จาก ม.ทักษิณ, ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ มรภ.สงขลา ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตรจาก มรภ.สงขลา

การประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มรภ.สงขลา จากเงินรายได้ (บัณฑิตศึกษา) มีผู้นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 82 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ประมาณ 200 คน

โดยมี รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ร่วมฟังบรรยาย เสวนา นำเสนอบทความ ส่งผลให้มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนได้อย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านหลักสูตรและการสอนได้ในอนาคต