สมเด็จพระสังฆราช เสด็จงานครบรอบ 32 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 32 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ และทรงเป็นประธานไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 408 ตัว เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ปีที่ 32 โดยมีพลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 53 ไร่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 (วาสนมหาเถระ) ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมแรงร่วมใจ ในการก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กับกรมประชาสงเคราะห์ ในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ. 2530 อันเป็นชาติภูมิของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ และมีพิธีเปิดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเป็นองค์ประธาน และเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) โปรดประทานนามว่า “วาสนะเวศม์” แปลว่า “ที่อยู่ของผู้มีบุญ”

ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งดังสมเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 (วาสนมหาเถระ) ที่ทรงตั้งปณิธานรับศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์ โดยมีภารกิจงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 2) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา 3) ศูนย์เรียนรู้ 4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน 5) ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน 6) ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและส่งต่อการจัดงานบำเพ็ญกุศล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18

ซึ่งในปีนี้ประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตตาหารเพล การไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 408 ตัว นำเข้าธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งจะได้รับความอนุเคราะห์จากศิษยานุศิษย์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่สละทุนทรัพย์ในการไถ่ชีวิตโค กระบือ และการจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศูนย์ต้นแบบ) เพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะทั้งสิ้น จำนวน 200 คน เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 70 คน และพอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง 100 คน และช่วยเหลือตนเองได้ดี 30 คน