อย.ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา และ นักวิชาการเผยแพร่ อย.

1. ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยา

วุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านอาหารและยา

2.พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายและการคุ้มครองผู้บริโภค

3.สรุปผลและเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรม อย.น้อย และงานเครือข่าย บวร.ร. (เครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

4.มีความสามารถในการนำเสนองานด้านเครือข่ายที่ดำเนินการ เช่น อย.น้อย/ บวร.ร.

5.ประสานงาน/จัดเตรียมการประชุม และรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ

6.มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรมสำนักงานฯ ได้ เช่น word, Excel, Power Point

7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 22 มิถุนายน 2565

ทดสอบ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

2.รับสมัคร 2 อัตรา  ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

หากคุณ – ถ่ายภาพ —  ได้

สนใจ ยื่นใบสมัครได้ที่

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อาคาร 5 ชั้น 6  ตึก อย.

หรือ

ส่ง Profile /Resume/Port folio แบบใดก็ได้ที่ทำให้เรารู้จักคุณ

มาที่ E-mail  :  jteabpo@gmail.com

โทรศัพท์สอบถามได้ที่ : 0 2590 7123  และ 7117