PEA ส่งมอบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ณ ตลาด 100 ปี บ้านแพ้ว

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน PEA จัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ตลาด 100 ปี บ้านแพ้ว ภายใต้โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

PEA ได้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่นคงของระบบไฟฟ้า ทำให้ตลาด 100 ปี บ้านแพ้ว มีความสว่างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน ซึ่ง PEA ได้ส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับตลาด 100 ปี บ้านแพ้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม