ปศุสัตว์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีเกษตร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย รุกเดินหน้า “โครงการ 1 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ต่อ 1 อำเภอ”

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตามนโยบายของท่านดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้พัฒนาภารกิจด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง

โดยยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK ตั้งแต่ปี 2558 บูรณาการร่วมกับเกษตรกร ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยอาหาร โครงการ “ปศุสัตว์ OK” ไปทุกอำเภอทั่วประเทศ ให้การรับรองในขอบข่ายสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย มีแหล่งที่มาชัดเจน กระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นั้น

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงได้ประสานงานกับทางสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อช่วยขับเคลื่อนและขยายผล “โครงการ 1 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ต่อ 1 อำเภอ” ภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าปศุสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย และผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) มีสถานที่จำหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK รวมทั้งหมดจำนวน 7,973 แห่ง ประกอบด้วยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ทั้งหมด จำนวน 4,896 แห่ง

และสถานที่จำหน่ายไข่สดโครงการปศุสัตว์ OK ทั้งหมด จำนวน 3,077 แห่ง โดยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นั้นจำนวนอำเภอที่มีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK มีจำนวน 818 อำเภอ (จากทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 935 อำเภอ) และสำหรับสถานที่จำหน่ายไข่สด จำนวนอำเภอที่มีสถานที่จำหน่ายไข่สดโครงการปศุสัตว์ OK มีจำนวน 624 อำเภอ (จากทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 935 อำเภอ) โดยผู้บริโภคสามารถค้นหาแหล่งร้านค้าปศุสัตว์ OK ได้โดยใช้แอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) และค้นหาคำว่า ร้านปศุสัตว์ OK เพิ่มความสะดวกการค้นหาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สดใกล้บ้านในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาและขยายผลการดำเนินโครงการให้ครบทุกอำเภอทั่วประเทศ ได้สั่งการไปยังสำนักงานปศุสัตว์เขตให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการกลุ่มโมเดิร์นเทรด เพื่อขออนุญาตให้กรมปศุสัตว์เผยแพร่ข้อมูลสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) สำหรับขั้นตอนการระบุพิกัดสถานที่จำหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK ลงบนแอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าแอปพิเคชันแผนที่

2) เมื่ออยู่ตำแหน่งร้านค้า เข้าสู่เมนูส่วนร่วมและเลือกที่หัวข้อเพิ่มสถานที่

3) กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความให้ครบถ้วน ระบุชื่อ ร้านปศุสัตว์ OK แล้วตามด้วยชื่อร้าน และที่อยู่ จากนั้นทำการบันทึก

4) ทำการกดจุดยืนยันพิกัดร้านค้าและบันทึก

5) กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หมายเลขติดต่อ เวลาทำการเปิด-ปิด และรูปภาพประกอบหน้าร้าน เป็นต้น และทำการส่งข้อมูลโดยกดปุ่มลูกศรที่มุมขวาบนของสมาร์ทโฟน

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://certify.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

*************************************************