นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม” (นบส.คค.) รุ่นที่ 4

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม” (นบส.คค.) รุ่นที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบริหารทั้งในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานเอกชน มีความสามารถในการรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารที่สำคัญ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานต่อไป

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ภายใต้นโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะผลักดันนโยบายต่าง ๆ ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสัมพันธ์และเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นหลังจากการอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้นักบริหารทุกท่านสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ นอกจากวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งเป็นความคาดหวังของหลักสูตรที่ทุกท่านรับทราบอยู่แล้ว ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักและนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รอบรู้เรื่องหลักการบริหาร สามารถเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม” (นบส.คค.) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2565 โดยมีข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม นอกสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 41 คน จัดฝึกอบรมในรูปแบบไฮบริด โดยเป็นการฝึกอบรมและสัมมนาร่วมกันทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักบริหาร ยกระดับความรู้และความเข้าใจให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักบริหารได้ศึกษาพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การพูดและการแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำและความสามารถทางการบริหาร สามารถบริหารจัดการตนเอง รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ และการรับฟังการบรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งจากวิทยากรต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง