นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022)

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 พณฯ พล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022) พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการภูเก็ต นายกสมาคม ประธานสมาคม ท่องเที่ยว และผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต และทั่วทุกภูมิภาค เข้าร่วมด้วย

โดยในวันนี้ พณฯ นายก ได้ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุม Thailand Tourism Congress 2022 จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก

อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนและสมดุล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นกลไกในการสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติอย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ยังจะเป็นการผลักดันบทบาทของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) ตอบรับแผนการประกาศเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย

ทั้งนี้นายกได้ให้ ยุทธศาสตร์แห่งรอยยิ้ม (SMILES) เพื่อเป็นกรอบในการระดมสมอง และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

S – Sustainability ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

M – Manpower ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะในระดับนานาชาติ

I – Inclusive Economy ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม

L – Localization ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ชูจุดเด่นที่แตกต่างกัน

E – Ecosystems ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว

#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม

#AmazingThailnd

#ThailandTourismCongress2022