รองผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา เข้ารับประทานเข็ม “พุ่มเพชร”สัญลักษณ์ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ ฯ ในโอกาสนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนเข้ารับประทานเข็ม “พุ่มเพชร” ในครั้งนี้

เข็ม “พุ่มเพชร” เป็นสัญลักษณ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตกแต่งมาจาก “พุ่มเพชร” เครื่องหมายของการจัดงาน “นาฏลีลาน้อมเกล้าฯ” เมื่อคราววาระที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 36 เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อปี 2526 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โดยตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯ และได้ประทานพระเมตตาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประทานเข็ม “พุ่มเพชร” ในวันนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินการด้านทุนการศึกษาและการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และท้องถิ่นจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการสืบสานพระดำริของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ประธานมูลนิธิฯ ที่ทรงมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาตนเอง และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป”

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อได้ที่ เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya