ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” (จำนวน 70 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1

ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” (จำนวน 70 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพม. ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านผู้สูงอายุ และการให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกขั้นตอน วิธีการ สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ สร้างงานสร้างอาชีพ

โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน