รมว.สุชาติ ร่วมก.ศึกษา ทดสอบทักษะฝีมือเด็กจบอาชีวะการันตีฝีมือสู่การมีงานทำ

รมว.สุชาติ นำทีมกระทรวงแรงงงานลงพื้นที่ภูเก็ต โชว์การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการศึกษาสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้สู่การทดสอบทักษะฝีมือ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต โดยมอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน(Partnership School Project) พร้อมทั้งพบปะผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานทางการศึกษา รวมไปถึงเยี่ยมชมนิทรรศการ “การขับเคลื่อนการศึกษาสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ

โดยความร่วมมือจากภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถานศึกษา ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ตามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1 การทดสอบในครั้งนี้ ผู้เข้าทดสอบเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาหลายด้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา เมื่อจบออกจากสถาบันการศึกษาแล้ว มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถทำงานได้ทันที โดยผู้ประกอบการอาจจัดอบรมเพิ่มเติมเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรง ในส่วนที่กระทรวงแรงงงานดำเนินการนั้น ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

การจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาด้านทักษะฝีมือโดยการเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดจนเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาต่างๆ แต่ในวันนี้นำมาสาธิตเพียงสาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถติดต่อกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

“รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาสู่การมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวงแรงงานจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน” รมว.สุขาติ กล่าว

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด 487 แห่ง แยกเป็นสถานศึกษารวม 367 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาที่เป็นภาครัฐ จำนวน 234 แห่ง เป็นภาคเอกชน จำนวน 133 แห่ง และในจังหวัดภูเก็ต โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตจำนวน 1 แห่ง สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง และดำเนินการมาตรฐานฝีมือแห่งชาติกลุ่มสาขาอาชีพ ภาคบริการร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในสาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1 จำนวน 44 คน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จำนวน 17 คน

นอกจากนี้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อใช้ฝึกอบรมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของนักศึกษาที่อยู่ในปีสุดท้าย ซึ่งเมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้วจะนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษากลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และยังเชิญชวนและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โทร 076-685270 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4