“สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสถิติที่สะดวกและรวดเร็ว

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสถิติที่สะดวกและรวดเร็ว เป็นก้าวสำคัญของการยกระดับขีดสมรรถนะองค์กร และการเพิ่มศักยภาพของการเป็นภาครัฐทันสมัย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานกลางของรัฐด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ ประชุมเปิดโครงการ (Kick off Meeting) “โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ” ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัดมีภารกิจหลักที่สำคัญ 3 ด้าน คือ การผลิตข้อมูลสถิติ การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ และการบริการข้อมูลสถิติ  โดย สสช. ดำเนินการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานของประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ปีละกว่า 20 โครงการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย วางแผน และติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งประเมินผลการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนานั้นตรงจุดตรงความต้องการของประชาชน ซึ่งข้อมูลสถิติดังกล่าว ทุกท่านสามารถใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของการเป็นหน่วยงานภาครัฐทันสมัย สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ” เพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ และเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด76 จังหวัดทั่วประเทศ มุ่งเน้นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความกระชับ คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

รวมทั้ง การพัฒนาระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) ตลอดจนระบบงานให้บริการต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้การบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติบนเว็บไซต์ สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และรองรับการใช้งานของผู้รับบริการได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง และมีความปลอดภัย

“การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และของสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เป็นก้าวสำคัญของการยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กร และการเพิ่มศักยภาพของการเป็นภาครัฐทันสมัย” ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด กำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ 29 เมษายน 2566 โดยจะสามารถเปิดตัวให้บริการหน้าเว็บไซต์รูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนพฤษภาคม 2566