ศอ.บต. ชื่นชม วธ. ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศอ.บต. ชื่นชม วธ. ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านหลากเชื้อชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยผู้แทนของวธ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 มิติด้านการพัฒนา ประจำไตรมาส 2 ที่จ.สงขลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

โดยตัวแทนของวธ. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการปฏิบัติงานรอบไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ของกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ตามเป้าหมายศอ.บต.

โดยวธ. ขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายวธ.ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม รวมถึงผลักดันอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F โดยเฉพาะอุตสาหกรรม การออกแบบแฟชั่นผ้าไทย (Fashion) ได้จัดการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” ตามแนวคิด BATIK CITY นำผ้าบาติกจาก 3 พื้นที่ชายแดนใต้ และสงขลา เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อรู้คุณค่าของผ้าไทยและสนับสนุนการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสู่สากล และส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่ เช่น ห้องจัดแสดงเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส โรงละคร ลานศิลปวัฒนธรรม ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เช่น นิทรรศการ “รากร่วมชายแดนใต้” และ นิทรรศการ “ผ้าไทย เก๋ๆ เท่ห์ได้ทุกที่” อีกทั้งในเดือนมิ.ย. – ก.ค. 2565 มีนิทรรศการ “ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม : CPOT” และ นิทรรศการ “5 F มิติทางวัฒนธรรม สู่เวทีโลก” ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยช่วงเดือนต.ค. 2564 – เม.ย. 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,717 คน และเข้าถึงเพจเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส Narathiwat City Museum 18,004 คน

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า วธ.ได้รับคำชื่นชมจากผู้แทนศอ.บต. ในการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างดี

นอกจากนี้ วธ. อยู่ระหว่างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ภายในพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการวิถีชีวิต ประเพณีของชาวมุสลิม จัดแสดงคัมภีร์อัลกุรอาน นำเสนอผ่าน 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และภาษายาวี

ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่งนี้สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา เช่น วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา วัดปุราณประดิษฐ์ จ.ปัตตานี และเจดีย์วัดโคกคาย จ.สงขลา รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เมืองสุไหงโก-ลก ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน