ทส. ติวเข้มสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ “นบส.ทส. รุ่นที่ 1” ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ “นบส.ทส. รุ่นที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จำนวน 39 คน และหน่วยงานภายนอก จำนวน 7 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 คน

นายจตุพร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และขอต้อนรับเข้าสู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ทุกท่านต้องร่วมกันแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย อีกทั้ง ปัจจุบันกระแสสิ่งแวดล้อมเป็นเทรนด์ของโลก ซึ่งภารกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ มีทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า และอีกหลายประเด็น กระทรวงฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ เพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่มีความเข้าใจการทำงานของผู้ปฏิบัติ และมีตำแหน่งอาวุโสที่มีความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างมุมมองและการปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานของภาครัฐ จากที่ประชาชนไม่กล้าเข้าหา ให้เกิดจุดพอดี เหมาะสม สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และถูกใจพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปด้วย เพราะในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และหัวใจสำคัญคือ ต้อง “คิดดี พูดดี ทำดี” พร้อมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับการทำงานในทุกสถานการณ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ นบส.ทส. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคคลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2565 เน้นการนำความรู้และประสบการณ์ทำงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันควบคู่กับการศึกษาในวิชาเสริมต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเมือง ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ทั้งแบบ Online และการเรียนรู้ในห้องเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอภิปรายกลุ่มเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริหารและการใช้ภาวะผู้นำ (Transformative Learning)