กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณปากคลอง 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และแม่น้ำน้อย ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก

2. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ วันที่ 6 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางส่วนในช่วงวันที่ 7 – 11 มิ.ย. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

3. แหล่งน้ำทั่วประเทศ

3.1 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำ 46,089 ล้าน ลบ.ม. (56%) แบ่งเป็น แหล่งน้ำขนาดใหญ่38 แห่ง ปริมาณน้ำ 40,197 ล้าน ลบ.ม. (56%) ขนาดกลาง 355 แห่ง ปริมาณน้ำ 3,443 ล้าน ลบ.ม. (63%)และขนาดเล็ก 139,894 แห่ง ปริมาณน้ำ 2,449 ล้าน ลบ.ม. (48%) สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนน้ำพุง

3.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ)ปริมาณน้ำ 10,444 ล้าน ลบ.ม. (42%) โดยเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก

4. สถานการณ์น้ำท่า

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงปกติ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีแนวโน้มทรงตัว ภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

5. การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิ.ย. 65 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานด้านน้ำเข้าร่วม ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และสามารถติดตามการแถลงผลงานได้ทาง Facebook กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ