ประชาชนชาวลำปาง แสดงความจงรักภักดี ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ,พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูน ของเหล่าพสกนิกรชาวลำปางที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นคืนผืนดินผืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎรจากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป

ซึ่งข้าราชการและประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าต่างประจักษ์และน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณ โดยในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งจึงได้พร้อมใจร่วมกันแสดงความรัก ความเทิดทูน ต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยการรวมพลังสามัคคีรวมกันเป็นหมู่คณะประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยในการประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนข้าราชการและเหล่าพสกนิกรชาวลำปาง ประกอบพิธีจุดเทียนนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างได้พร้อมใจร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิในสากล ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชา สถาพรตราบกาลนาน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเหล่าบรรดาข้าราชการ พสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยได้พร้อมใจร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา