ขอเชิญส่งผลงานประกวดวิดีโอคลิปในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด”

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ร่วมกับโครงการ JUNE PROJECT X ขอเชิญส่งผลงานประกวดวิดีโอคลิปในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด”