จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานและบำเพ็ญสาธารณกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณวัดเขาดิน ตำบลธนู อำเภออุทัย นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะและกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายประพัน ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเขาดิน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน

นอกจากนี้ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดสีจำปา ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง และทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลัก ของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยราชการทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/