สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.ตราด (118) จ.ขอนแก่น (90) และ จ.สุราษฎร์ธานี (86)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,149 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,248 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 4 แห่ง
+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณ จ.ระนอง กระบี่ และพังงา

กอนช. ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ

 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง และสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ พื้นที่เขตบางคอแหลม เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2565 ซึ่งจากการตรวจสอบระบบการทำงานของสถานีสูบน้ำทั้งสองแห่งยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติสำหรับสถานีสูบน้ำทั้งสองแห่งเป็นสถานีสูบน้ำชั่วคราว ยังไม่มีบ่อรับน้ำ อีกทั้งกำลังสูบยังไม่เพียงพอที่จะระบายน้ำออกได้ทัน หากเกิดกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวคลองทั้งสองจะรับน้ำจนเอ่อล้น ส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำรอการระบายบริเวณถนนเจริญกรุง ในการแก้ไขปัญหาสำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ จะเสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำให้เป็นแบบถาวร โดยการเพิ่มกำลังสูบให้เพียงพอต่อการระบายน้ำ
ในพื้นที่ต่อไป

 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินการโครงการปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันและคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมรับทราบสรุปความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ โครงการสำคัญที่เสนอขอรับงบประมาณ ปี 2566 และความก้าวหน้าโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก กนช. เพื่อพิจารณาความพร้อมของโครงการให้มีความละเอียดครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด และนำเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ พิจารณาต่อไป