รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2565

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดเชียงราย เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง อำเภอเวียงชัย และอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยปัจจุบันมีผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาแล้วทั้งสิ้น 12,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565

2. สภาพอากาศ
การคาดการณ์สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 3 – 8 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

3. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)
3.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 16,488 ล้าน ลบ.ม. (35%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 3,648 ล้าน ลบ.ม. (25%)
3.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,787 ล้าน ลบ.ม. (21%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน มีการจัดสรรน้ำแล้ว 856 ล้าน ลบ.ม. (21%)

4. สถานการณ์น้ำท่า
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคกลางมีแนวโน้มลดลง

5. การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ การระบายน้ำในจุดเสี่ยง และจุดเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร