พ่อเมืองพังงา ห้ามเด็ดขาดทุกพื้นที่ต้องไม่มีบ่อนการพนันผิดกฎหมาย กำชับ นอภ. ผู้การ จ.ว.ใช้ยาแรงผู้มีเอี่ยว

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ได้รับแจ้งมีหนังสือด่วนที่สุดจากนายจำเริญทิพญพงศ์ธาดา ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาทุกพื้นที่ ให้เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันหรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท พร้อมคาดโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด โดยรายละเอียดในหนังสือที่พ่อเมืองจังหวัดพังงา ได้มีขึ้นเป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ พง 0018.1/ว 2471 เรื่อง การกำชับไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันหรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่ สาระสำคัญคือ ตามที่ปรากฏข่าวสารที่มีการเผยแพร่ในโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการลักลอบเปิดบ่อนการพนันและการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ โดยปรากฎมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนการพนัน การลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย นั้น

จังหวัดพังงา จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้นายอำเภอทุกอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ดำเนินการดังนี้

1.ให้ดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวังในพื้นที่ไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันหรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท อย่างเด็ดขาด

2. ให้นายอำเภอแจ้งประสานกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่อำเภอทุกแห่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันหรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท พร้อมทั้งกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับมีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้อง
กับการเปิดบ่อนการพนันหรือการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่

3.ให้นายอำเภอ แจ้งกำชับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในพื้นที่ให้ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนัน หรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่ โดยเฉพาะให้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

หากมีการปล่อยปละละเลยหรือปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนัน การลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในหมู่บ้าน และมีส่วนรู้เห็น หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ให้นายอำเภอดำเนินการทางวินัยและอาญากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ทุกอำเภอถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป หากพบเห็นการลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพนันผิดกฎหมาย โทรศัพท์แจ้งได้ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง 076-481455
……………………
ภาพ ขอบคุณภาพ สนง.ปชส.พังงา
ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน