กรมเจ้าท่า หารืออัตราค่าโดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ลดผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเดินเรือประจำทาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ร่วมประชุม คณะกรรมการเรือเดินประจำทาง ที่มีหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขอัตราค่าโดยสาร กำหนดจำนวนเรือ เวลาเรือเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือ รวมถึงการกำหนดวาระการทำงานของคณะกรรมการเรือเดินประจำทาง ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ จากสภาวะน้ำมันดีเซลในปัจจุบันปรับขึ้นราคา ทางสมาคมเรือไทยได้มีหนังสือมายัง สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โดยขอปรับอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เก็บค่าโดยสารในอัตราที่ต่ำกว่า 5 บาท เป็น 5 บาท ต่อเที่ยว สืบเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่จำนวนผู้โดยสารลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนการประกอบการมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

ในการนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าโดยสารแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าโดยสารให้แก่ผู้ประกอบการโดยมิให้กระทบต่อผู้ใช้บริการมากจนเกินกว่าราคาน้ำมันที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.50 บาท เฉพาะในเส้นทางที่อัตราค่าโดยสารต่ำกว่า 5 บาท โดยไม่ให้เก็บเกินกว่า 5