“กอช. จับมือ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนเข้าถึง สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. พร้อมมีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้คนพิการที่อยู่ในการดูแลของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ ได้มีเงินออมกับ กอช.ไว้ใช้จ่ายเป็นรายเดือนหลังอายุ 60 ปี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออมกับ กอช. ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ลงนาม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนบำนาญพื้นฐานภาคประชาชน ในการดูแลผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ ให้มีบำนาญ โดยเริ่มเป็นสมาชิกได้ ตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเริ่มเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในอนาคต การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องตระหนักในการดำเนินชีวิต เป็นองค์ความรู้พื้นฐานของการบริหารเงินให้รู้จักใช้เงินอย่างรู้คุณค่า การจัดการเงินโดยทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบริหารเงินต่อยอดเงินออมให้งอกเงย มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย    โดยการออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นออมเพียง 50 บาทต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ได้เงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก

อายุ 15 – 30 ปี      รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสม สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี

อายุ >30 – 50 ปี    รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสม สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี

อายุ >50 – 60 ปี    รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสม สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

การออมเงินกับ กอช. สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนเพิ่มขึ้น และเงินออมของสมาชิกสามารถนำเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี เมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช.

โดยการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในการดูแลของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เกิดการตระหนักถึงการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับสิทธิประโยชน์ โดยการนำเงินส่วนหนึ่งมาออมกับ กอช. เพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายเป็นเงินบำนาญรายเดือนหลังอายุ 60 ปี   นอกจากได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ และเบี้ยคนชราภาพไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำ

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการที่อยู่ในการดูแลของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. โดยการสมัครเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ เพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ปกติไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี  ซึ่ง กอช. จะเติมเงินสมทบเพิ่มให้ผู้ที่เป็นสมาชิกด้วย

นอกจากนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. หรือคนที่สมัครเป็นสมาชิก กอช. มีการออมอย่างต่อเนื่อง