สำนักงาน กศน. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา คาราวานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

สำนักงาน กศน. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา คาราวานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดย นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ และนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ไปร่วมมอบถุงยังชีพ น้ำและอาหารให้กับชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เคหะศรีย่าน เขตดุสิต

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร มีความรักและความสามัคคีภายในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ