สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย รับมอบเงิน 200,000 บาท จากบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ ในการร่วมสนับสนุนโครงการสูงวัยไม่ล้ม ปี 65

สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย รับมอบเงิน 200,000 บาท จากบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ ในการร่วมสนับสนุนโครงการสูงวัยไม่ล้ม ปี 65 เพื่อฟื้นฟูการทรงตัว ลดการหกล้มของผู้สูงอายุไทย 1,000 ราย ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต นายกสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ได้รับมอบเงิน 200,000 บาท จากบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ โดย ผศ.นายแพทย์ ภาริส วงศ์แพทย์ เพื่อสนับสนุนโครงการสูงวัยไม่ล้ม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย TCELS มูลนิธิสำโรงรวมใจ และกลุ่มคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อฟื้นฟูการทรงตัว ลดการหกล้มของผู้สูงอายุไทย 1,000 ราย ทั่วประเทศไทย ภายในปี 2565

นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้

1) สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ

2) มูลนิธิสำโรงรวมใจ ดำเนินโครงการสูงวัยไม่ล้มในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเวลา 3 ปี และได้ผลตอบรับที่ดี ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นและสามารถป้องกันการล้ม ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้ขยายโครงการฯ ให้กว้างขวางออกไป

3) TCELS องค์กรมหาชนที่ว่าด้วยความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งผลักดันให้นำไปใช้ได้จริง โดยนำโครงการสูงวัยไม่ล้มเข้าขอรับงบประมาณในปี 2565 และเป็นผู้ประสานงาน ดังนี้

3.1) จัดหาโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีการบำบัด ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ จำนวน 10 แห่ง

3.2) มีนักกายภาพบำบัดในการดูแล ฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ

3.3) สนับสนุนเครื่องช่วยฝึกเดินจากมูลนิธิสำโรงรวมใจแห่งละ 1 – 2 เครื่อง ตามความเหมาะสมของสถานที่

3.4) สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม นักกายภาพบำบัด โดยมีมูลนิธิสำโรงรวมใจ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และวิทยากรหลักสูตรในการฝึกอบรม