ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ ราชวงค์ทุกๆพระองค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลล้อมโดยรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตรอาสา จำนวน 100 คน ณ พื้นที่ปลูกป่า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก