กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนสาย ศก.4020 จ.ศรีสะเกษ เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนสาย ศก.4020 จ.ศรีสะเกษ เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4020 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2200- บ้านกำแพง อำเภอปรางค์กู่, อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณ กม.ที่ 11+200 ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบท และเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย โดยผลการตรวจสอบในบริเวณสายทางดังกล่าว ไม่พบรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและจะเวียนจัดตั้งด่านตรวจฯ ไปยังเส้นทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึงต่อไป หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146