กรมทางหลวงเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขยายถนนสายขุนเขา ทล.101 จ.แพร่ – จ.น่าน 4 ช่องจราจรตลอดสายทาง หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภาคเหนือเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวงเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขยายถนนสายขุนเขา ทล.101 จ.แพร่ – จ.น่าน 4 ช่องจราจรตลอดสายทาง หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภาคเหนือเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน คืบหน้ากว่า 80 % คาดแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2565

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเร่งรัดทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง – น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต – บ.ห้วยน้ำอุ่น ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดระหว่างเชื่อม จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน (ประตูสู่น่านบริเวณเขาครึ่ง) ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ลักษณะถนนบางช่วงเป็นภูเขาที่ลาดชันสูงและคดโค้ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องขยายเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือไปสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะภาคขนส่งและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงผลักดันให้เร่งขยายเส้นทางสาย อ.ร้องกวาง – น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต – บ.ห้วยน้ำอุ่น เป็น 4 ช่องจราจรในส่วนที่เหลือ 16.15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จระยะทางรวม 81.34 กิโลเมตร ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคเหนือให้สมบูรณ์ตลอดสาย 97.49กิโลเมตร

กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างมีโดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู๋ในพื้นที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ที่ กม.300+049 สิ้นสุดที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ที่ กม.316+199 ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้าง 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raised Median) สลับกับเกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 4 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 6 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสาย รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง งบประมาณโครงการ 1,093 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 80 % คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ปี 2565

ทางหลวงสาย อ.ร้องกวาง – น่าน เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 101 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 488.48 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่ จ.กำแพงเพชร ผ่านเข้าสู่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ผ่าน อ.สูงเม่น ผ่านทางเลี่ยงเมืองแพร่ เข้าสู่ อ.ร้องกวาง สิ้นสุดที่ด่านผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นันทบุรี ดอยภูคา ขุนสถานที่สำคัญอีกหลายๆแห่ง เจดีย์พระธาตุช่อแฮ แช่แห้ง รวมแหล่งอารยธรรมล้านนาต่างๆ รวมแหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สัก และสู่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาชนลาว

หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง จะช่วยยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือ อำนวยประโยชน์สำหรับภาคขนส่งพืชผลทางการเกษตรและรองรับการขยายเส้นทางหลวงที่เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่าสูง ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

—————————————–
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

http://www.doh.go.th/content/page/news/195856

Website : www.doh.go.th

Facebook : @departmentofhighway

Twitter : @prdoh1

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=51A_IdP-OCo