PEA แปลงยาว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน อำเภอแปลงยาว ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายแสนสุข ศิริอุดมสิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/และภาคเอกชนฯ. ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี นางสาว กมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนฯ.ต่างๆ

ซึ่งในโอกาสนี้ PEA. แปลงยาว ได้นำเสนอเชิญชวน หัวหน้าส่วนงาน/รัฐวิสาหกิจ/และภาคเอกชนฯ. ต่างๆของพื้นที่ อำเภอแปลงยาว เข้าร่วมสมัครเป็นเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม Line Open Chat สำหรับการติดต่อสื่อสารข้อมูลหรือการแจ้งเหตุการณ์ ต่างๆ กับ PEA. พร้อมชี้แจงความคืบหน้าผลการดำเนินการของ PEA ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในเขตอำเภอแปลงยาว และพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม เกตุเวย์ ซิติ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ//ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว