กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำน้อย บริเวณ ประตูระบายน้ำยางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ สำหรับการเกษตรการอุปโภค – บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่

2. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 2 มิ.ย. – 3 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 7 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

3. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)

3.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 16,504 ล้าน ลบ.ม. (35%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 3,544 ล้าน ลบ.ม. (24%)

3.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,784 ล้าน ลบ.ม. (21%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 835 ล้าน ลบ.ม. (21%)

4. สถานการณ์น้ำท่า

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง

5. การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับกรมชลประทาน ลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก ตรวจความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก ปี 65 เร่งรัดซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ และอาคารระบายน้ำต่างๆ พร้อมตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการภายใต้ 9 แผนงานหลักเพื่อบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อเร่งรัดและติดตามโครงการให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม