กตส.ร่วมลงนาม MOU กับ สพฐ. บูรณาการองค์ความรู้การจัดทำบัญชีในสถานศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชน” เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เข้าถึงสถาบันการศึกษา โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ทั่วประเทศ รักการจดบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายพัฒนะ พัฒนทวีผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานลงนาม และได้รับเกียรติจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)

ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน ร่วมกับสถานศึกษาโดย สพฐ. จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยแจ้งโรงเรียนในสังกัด บูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2565-2569 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พร้อมขยายผลสู่โรงเรียนภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วย