ข้อร้องเรียนของผู้ประกันตน ประกันสังคมช่วยเหลือได้

ประกันสังคม พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนเพียงแจ้งข้อร้องเรียนประกันสังคมพร้อมดูแล เลขาธิการ สปส. เผย การช่วยเหลือผู้ประกันตนเดือน ม.ค.- มี.ค.61 ผู้ประกันตนยื่นเรื่องร้องเรียน     ผ่านในระบบจำนวนทั้งสิ้น 1,392 เรื่อง ช่วยผู้ประกันตนได้แล้ว 1,355 เรื่อง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนเต็มที่ ย้ำ “ปัญหาของผู้ประกันตน ประกันสังคมพร้อมแก้ไข”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในการช่วยเหลือผู้ประกันตนแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน  ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่า จากการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 1,392  เรื่อง โดยร้องเรียนผ่านสายด่วน 1506,เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th,เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี,Web Chat ,e-mail และมาด้วยตนเอง แยกเป็นประเด็นที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ร้องเรียนมากที่สุดคือ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 679 เรื่อง   2.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 236 เรื่อง 3.ร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 179 เรื่อง    4.ร้องเรียนการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 116 เรื่อง 5.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 101 เรื่อง อย่างไรก็ตามประเด็นที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการ ร้อยละ 48.78 (679 เรื่อง) แยกเป็นนายจ้างหักเงินแต่ไม่นำส่ง/ส่งไม่ครบ 231 เรื่อง นายจ้าง    ไม่ขึ้นทะเบียน 247 เรื่อง นายจ้างไม่แจ้งลูกจ้างออกจากงาน 62 เรื่อง สำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาของผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วน   โดยผลดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ประกันตนช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมสามารถเคลียร์แก้ไขปัญหาแล้วถึง 1,355 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.34

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมวางระบบปฏิบัติการ   ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน โดยทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้เป็นสำคัญ ทั้งนี้หากลูกจ้าง/ผู้ประกันตนมีข้อร้องเรียนหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคมสามารถแจ้ง สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ  www.1111.go.th