กสร.จัดเลือกตั้งกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20วันที่ 12 มิ.ย. 65นี้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานภายใต้หลักการของไตรภาคีโดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเสนอความคิดเห็นและกำหนดมาตรการในการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน

ซึ่ง กสร. ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 หรือคณะกรรมการไตรภาคี ทดแทนกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้หมดวาระลง โดยกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการ 20 คน ได้แก่ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 10 คน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งฝ่ายละ 5 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน เช่น พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายและมาตรการด้านแรงงานของประเทศ เพื่อให้มีการคุ้มครองและสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม ขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเสนอความเห็นและมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นต่อรัฐบาล เป็นต้น

อธิบดี กสร.กล่าวต่อไปว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและได้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา แรงงานแห่งชาติจึงขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่ https://bit.ly/3LvwHjF และ https://bit.ly/3Pw1Jv0 หรือสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 0 2660 2163-5 สายด่วน กสร. 1546 หรือ 1506 กด 3 เว็บไซต์ http://relation.labour.go.th