ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการโดยผู้อำนวยการสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web Conference : Zoom Meeting ) สำหรับเขตตรวจราชการที่ 2 โดยคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 6 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์เชาว์

ทั้งนี้สถาบันได้นำเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 320,000 บาท ซึ่งผบการพิจารณา ผ่านความเห็นชอบ แต่ให้ส่งหลักสูตรและสถานที่ พร้อมสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ