กปน. จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต” ตรวจสอบคุณภาพน้ำกว่า 50 โรงเรียน

กปน. จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต” ตรวจสอบคุณภาพน้ำกว่า 50 โรงเรียน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมี นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ กปน. นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมพิธี และ นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ

โดย กปน. ได้จัดทำ “โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในโรงเรียน  และถังพักน้ำ พร้อมให้คำแนะนำในการบำรุงรักษา ดูแลถังพักน้ำ และความรู้เรื่องการรักษาคุณภาพน้ำ เพื่อให้น้ำประปาภายในโรงเรียนได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 50 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของ กปน.

นายกวี กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต” ขึ้นในวันนี้

โดย กปน. เล็งเห็นว่า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมจริง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยนักวิทยาศาสตร์ของ กปน. เพื่อให้น้ำประปาอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย เหมาะแก่การบริโภค อุปโภค เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ปิดน้ำทันทีเมื่อไม่ได้ใช้ ไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ หมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านตนเอง และซ่อมแซมทันทีหากพบการแตกรั่ว รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองจาก กปน. หากพบเห็นท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว สามารถถแจ้งได้ที่ MWA Call Center 1125 หรือแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนสืบไป