สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีนางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนายการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ และนางอรอรุมา อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ต่อท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการมุ่งสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ เพื่อนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยสถาบันการบินพลเรือนกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินมาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 – 2564 โดยได้ดำเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลการประเมินจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือนอยู่ในระดับดีมาก และได้หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในระยะที่ 4 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า สถาบันการบินพลเรือนได้สร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับในศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินให้ตรงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นไปตามมาตรฐานสากล นับเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ

โดยการลงนามในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินในสาขาที่ตรงตามความต้องการและเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย ซึ่งความร่วมมือพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะประกอบด้วยโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขานิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Safety and Security), สาขาการบริหารจัดการสนามบิน (Airport Management) และสาขาการจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management)

นอกจากพิธีลงนามในวันนี้ คณะผู้บริหารและทีมงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยังได้เยี่ยมชมอาคารอำนวยความสะดวกและห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือน อาทิ ห้อง Convention Hall ห้องสมุด ห้อง International ห้อง Smart Classroom และ Airbus A320 เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอันจะนำพาประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไป