กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย สำรวจวัดระดับน้ำในลำน้ำและบริเวณจุดที่เกิดอุทกภัย ณ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปประเมินสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมของชุดบรรเทาสาธาณภัย ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์

2. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 มิ.ย. 65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

3. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)

3.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 16,503ล้าน ลบ.ม. (35%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 3,442 ล้าน ลบ.ม. (23%)

3.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,777 ล้าน ลบ.ม. (21%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 817 ล้าน ลบ.ม. (20%)

4. สถานการณ์น้ำท่า

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง

5. การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ จัดประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมีประเด็นหารือประกอบด้วย สถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ สรุปการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ความก้าวหน้าในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี 2565 การจัดงานแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาและการเตรียมการจัดทำแผนระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา