ตำบลแจ้ห่มลำปางเร่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปูพรมมสำรวจดูคนเปราะบางทุกช่วงวัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่มมอบหมายให้ นายประภาส ก๋าเมืองลือ ปลัดอวุโส เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ห่มโดย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิงผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รึช่วยเหลือสังคมฯโดยมีหัวหน้าผู้แทนหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มกล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดมีดังนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำบล, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่, เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

กิจกรรมมี ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ห่มจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำแนวคิดการพัฒนาให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนายกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกมิติแบบองค์รวมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์โดยในพื้นที่ตำบลพระบาทได้จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ในวันนี้ มีคณะกรรมการ , หัวหน้าส่วนราชการในตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการให้บริการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง นายอำนาจ แข็งแรง ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ห่ม กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคมใช้พื้นที่ของหน่วยงานเพื่อประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ห่มหรือโทร หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง