กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน

นายกฤษ  อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการสำเร็จ และผลงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานวิจัยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ ยังเป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ที่สามารถร่วมประชุมได้ทั้งแบบ Onsite และ แบบ Online  จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอมีทั้งภาคบรรยาย ๑๖ เรื่อง ภาคแผ่นภาพอีก ๑๖ เรื่อง อาทิ ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการและโครงข่ายแฮพโพลไทป์ของไรขาวศัตรูข้าว Steneotarsonemus spinki Smilet ในประเทศไทย, ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับแปลงนาเกษตรกร, พยากรณ์ปริมาณแมลงศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟด้วยการสิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ, การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชในหญ้าดอกขาวที่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเกษตร, การศึกษาเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวที่เหมาะสมในสภาพนาชลประทาน และผลของการตัดใบในนาสหว่านข้าวแห้งที่ไม่มีน้ำขังต่อการเจริญเติบโตแลผลผลิตข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

ครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว การอารักขาข้าว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรม ล้วนเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาข้าวและชาวนา สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของกรมการข้าว ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย