รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ) เป็นประธานในการประชุมหารือร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทางเทคนิคสำหรับการตรวจเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ) เป็นประธานในการประชุมหารือร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทางเทคนิคสำหรับการตรวจเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง (Introduction on the Revision of Technical Regulations of Surveys of Commercial Ships on the Lancang – Mekong River)

พร้อมด้วยหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า ประกอบด้วย สำนักแผนงาน สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักมาตรฐานเรือ สำนักกฎหมาย และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย เพื่อพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทางเทคนิคสำหรับการตรวจเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง (Introduction on the Revision of Technical Regulations of Surveys of Commercial Ships on the Lancang – Mekong River) ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี

โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง ครั้งที่ 19 (The 19th Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among China, Laos, Myanmar and Thailand: JCCCN)

ทั้งนี้ ฝ่ายจีนได้นำส่งร่างการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทางเทคนิคฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประเทศสมาชิก ได้แก่ ลาว เมียนมา และไทย พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทางเทคนิคฯ ของหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า ก่อนที่จะมีการหารือเรื่องนี้อีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ JCCCN ฝ่ายไทย ในเดือนมิถุนายน 2565 ต่อไป