สบพ. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aerodrome Control (ADC) รุ่นที่ 37 ณ สนามบิน Buyant-Ukhaa airport เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกสุณัฐทร หมอนทอง ผู้อำนวยการหลักสูตร ว่าที่เรือตรีอาทิตย์ โห่งอุ่ม และนางสาวพีร์ สุนันทารอด ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Aerodrome Control รุ่นที่ 37 โดยมี MR. MUNKHNASAN.S DIRECTOR GENERAL Mongolian Civil Aviation Authority เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 20 สัปดาห์ แบ่งเป็นฝึกอบรมภาคทฤษฎีรูปแบบชั้นเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ณ สถาบันการบินพลเรือน และฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ประเทศมองโกเลีย ระยะเวลา 15 สัปดาห์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นทุนจาก NCACM (National Civil Aviation Center of Mongolia) จำนวน 16 ราย

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ที่ซึ่งสอดคล้องกับเอกสาร ICAO ภาคผนวก 1 ว่าด้วยเรื่อง Personnel Licensing และ จำเป็นต่อการฝึกภาคปฏิบัติ on-the-job Training และการขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตต่อไป