กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ลงนามความร่วมมือคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ลงนามความร่วมมือคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญผิดกฎหมาย)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ การสนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูลอันทำให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทางการแพทย์อย่างไม่ถูกต้อง โดยมี พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และนายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ได้กำหนดกรอบความร่วมมือ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) การประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งสองหน่วยงาน

2) กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษพบคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และให้มอบหมายผู้แทนร้องทุกข์หรือกล่าวโทษมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ/หรือส่งพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการ

3) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือในการสืบสวน สอบสวน หรือร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาที่เป็นคดีพิเศษ เว้นแต่การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

4) การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ร่วมเป็นที่ปรึกษาคดีหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นแล้วแต่กรณี

5) การพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงานร่วมกัน หากแต่ละหน่วยงานมีการฝึกอบรม ดูงาน หรือกิจกรรมอื่นใด สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมได้

6) การสนับสนุนงบประมาณให้พิจารณาร่วมกันทั้งสองฝ่าย ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม

************************************************

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565