วธ.ประกาศ 20 สุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ “ครอบครัวสุขสันต์ Trip วัฒนธรรมนำสุข” และ “เรื่องดี ๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรม”

วธ.ประกาศ 20 สุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ “ครอบครัวสุขสันต์ Trip วัฒนธรรมนำสุข” และ “เรื่องดี ๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรม” พัฒนาต่อยอดศักยภาพเด็ก – เยาวชนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ – เป็นมืออาชีพ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดศักยภาพในการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและต่อยอดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม และส่งเสริมผู้ผลิตสื่อให้มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมุ่งปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตามแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการจัดอบรมดังกล่าว มีผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 77 ผลงาน รวมเด็ก เยาวชน เครือข่ายครอบครัวคุณธรรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 786 คน โดยในการจัดอบรมได้มีการให้ความรู้เรื่องการเท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการพัฒนาต่อยอดศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์และสอนเทคนิคในการเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างมืออาชีพที่สำคัญมีการฝึกปฏิบัติ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์ Trip วัฒนธรรมนำสุข” และ “เรื่องดี ๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรม”

อย่างไรก็ตาม จากการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์ Trip วัฒนธรรมนำสุข” มีผู้เข้าอบรมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 54 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการคัดเลือกสุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 10 ผลงาน เพื่อยกย่องผลงานที่โดดเด่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. จังหวัดลำพูน ผลงาน “ครอบครัวสุขสันต์ Trip วัฒนธรรมนำสุข” ทีม : PRANGTHIP

ครอบครัวสุขสันต์ Trip วัฒนธรรมนำสุข ทีม Prangthip จังหวัดลำพูน https://youtu.be/TrxfmYcfn4g

2. จังหวัดขอนแก่น ผลงาน “วิถีไทย หัวใจอิ่มอุ่น” ทีม : NoSuga

3. จังหวัดพิจิตร ผลงาน “วิถีคนเมืองชาละวัน” ทีม : สายใยรัก

4. จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลงาน “Photograph” ทีม : มดตะนอยฟิล์ม

5. จังหวัดราชบุรี ผลงาน “อบอุ่น” ทีม : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

6. จังหวัดชัยภูมิ ผลงาน “บ้าน ๆ” ทีม : ลูกฟ้า-แสด

7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลงาน “สามร้อยยอด” ทีม : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

8. จังหวัดลพบุรี ผลงาน “ชีวิตนี้คุณต้องการอะไร” ทีม : ครอบครัวกตัญญู

9. จังหวัดร้อยเอ็ด ผลงาน “สุดยอดไกด์” ทีม : M&N

สุดยอดไกด์ ทีม M&N จังหวัดร้อยเอ็ด https://youtu.be/NKL429y1egE

10. จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน “สะพานบุญ” ทีม : บ้านครูนก

นอกจากนี้ ในการอบรมดังกล่าวยังมีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์และเรียนรู้เทคนิคในการเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างมืออาชีพด้วย ซึ่งจากการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรม” จากจำนวน 70 จังหวัด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการตัดสินคัดเลือกสุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่

1. จังหวัดเลย ผลงาน “น้ำใจไทเลย”

น้ำใจไทเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย https://youtu.be/KzbKekwoTeE

2. จังหวัดสระบุรี ผลงาน “เรื่องดี ๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรม”

3. จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลงาน “ถึงตัวไกลแต่หัวใจอบอุ่น”

4. จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงาน “เรื่องดี ๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรม”

5. จังหวัดนครปฐม ผลงาน “เรื่องดี ๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรม”

6. จังหวัดลพบุรี ผลงาน “รากฐานในจิตใจ รากฐานวัฒนธรรม”

7. จังหวัดขอนแก่น ผลงาน “ความสุข”

8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลงาน “แฟชั่นการแต่งกายของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

แฟชั่นการแต่งกายของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://youtu.be/TOEaBasiso8

9. จังหวัดจันทบุรี ผลงาน “เรื่องเดิม ๆ ที่กลายเป็นเรื่องดี ๆ”

10. จังหวัดพังงา ผลงาน “เล็ก ๆ รอบ ๆ เรา”