“พาณิชย์-DITP”จัดทำข้อมูลตลาด โอกาสการค้า ทิศทางแฟชั่น สิ่งทอใยกัญชง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง สู่สินค้ามูลค่าสูง เปิดตัวข้อมูลแนวโน้มตลาด โอกาสทางการค้า ทิศทางแฟชั่น ผ่านรายงาน “Hemp Market Report Series for Textiles Industry” เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต การทำตลาด

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก” เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าที่มีมูลค่าสูงต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและการเพิ่มมูลค่าสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของไทยจากเส้นใยกัญชง ผ่านการสนับสนุนข้อมูลด้านตลาดเชิงลึกและแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสินค้าจากกัญชงให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเร่งรัดการส่งออกด้วยยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG Modelเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ล่าสุดได้จัดทำข้อมูลแนวโน้มตลาดและโอกาสในการส่งเสริมการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์จัดทำข้อมูลเป็นชุดรายงานในชื่อ “Hemp Market Report Series for Textiles Industry” แบ่งเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 Hemp Market Report ประกอบด้วยเนื้อหาการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดกัญชงของโลก การศึกษาตลาดศักยภาพของไทย และการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่การเจาะตลาดโลกด้วยการเพิ่มมูลค่าจากกัญชง ฉบับที่ 2 Hemp Business เป็นการศึกษาการผลิต การประกอบธุรกิจการค้า และการส่งออก ผ่านกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการลงทุน ตลอดจนตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม และฉบับที่ 3 Hemp Design แนวทางการออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชงให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายและเทรนด์ BCG Economy ของโลก

“ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวเนื่องของไทยถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่โอกาสทางการค้าในตลาดโลก โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดรายงานทั้ง 3 ฉบับ ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/762786/762786.pdf&title=762786&cate=819&d=0 นายภูสิตกล่าว

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต้ นแบบสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทําจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก การสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ เรื่อง ตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสําหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทําจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชง รวมทั้งการจัดทำข้อมูลแนวโน้มตลาดและโอกาสในการส่งเสริมการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง

สำหรับสถานการณ์การส่งออกสินค้าสิ่งทอ (ไม่รวมเคหะสิ่งทอ) ในช่วง 3 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า 1,724.71 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.75 โดยไทยส่งออกไปยังตลาดสำคัญได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย บังคลาเทศ กัมพูชา เมียนมา อินเดีย และเยอรมนี สินค้าที่สำคัญ ประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่ม 601.78 ล้านเหรียญสหรัฐ (34.89%) ผ้าผืนและด้าย 552.38 ล้านเหรียญสหรัฐ (32.03%) และสิ่งทออื่น ๆ ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าปักและผ้าลูกไม้ ตาข่ายจับปลา ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 570.55 ล้านเหรียญสหรัฐ (33.08%)

ปัจจุบันรัฐบาลได้ผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และมีการส่งเสริมการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการส่งเสริมและผลักดันกัญชงสู่สินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เนื่องจากกัญชงเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์แนวโน้มตลาดโลกได้เป็นอย่างดี โดยตลาดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง มีขนาดตลาดมูลค่ากว่า 1.42 แสนล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อไปอีกกว่าร้อยละ 22.4 ภายในปี 2570 เนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้นของเส้นใย และน้ำมันกัญชง โดยมีนํามาแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมสําคัญ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

*********************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
31 พฤษภาคม 2565