จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาเห็นชอบให้การจัดงาน “วันรำลึกครบรอบ เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาเห็นชอบให้การจัดงาน “วันรำลึกครบรอบ เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง” วันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นงานประจำปี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ zoom

โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้แก่ นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภอบางซ้าย พิธีมอบธง “โครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า (ชุมชน/หมู่บ้านปลอดโควิด-19) ให้ทั้ง 16 อำเภอ จากนั้น ได้มอบรางวัลการประกวดขบวนเรือสวยงามและของดีมีอยู่ประจำอำเภอ รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2564 พิธีมอบใบประกาศยกย่องบุคคลที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และพิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต่อจากนั้น ประธานได้เปิดการประชุมฯ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การขับเคลื่อนโครงการ “อยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด” การติดตามผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

โดย นายวีระชัย นาคมาศ เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมรองรับการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยว จากการที่ ศบค.ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยปรับระดับพื้นที่สถานการณ์และมีแผนการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว(สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนเปิดบริการ

ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการปรับเป็นพื้นที่สีฟ้า รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา ภาชี อุทัย และบางปะอิน และพื้นที่สีเหลืองเดิม จำนวน 12 อำเภอ จึงขอให้นายอำเภอ ผอ.รพ.สต. สาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำรงมาตรการ 2U ลดเสี่ยงแพร่-รับเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อาทิ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ และให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 ให้ได้ตามเป้า 60% ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งหากกลุ่มนี้ติดเชื้อจะมีอาการหนัก หรืออาจถึงกับเสียชีวิตได้ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนได้ใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ New Normal เข้าสู่โรคประจำถิ่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบให้การจัดงาน “วันรำลึกครบรอบ เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง” ในวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นงานประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ตั้งคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดงานในปี 2566 ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ และให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนการจัดการในกิจกรรมต่างๆ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เตรียมจัดตั้งงบประมาณดำเนินการจัดงานไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เช่นเดียวกับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/