จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รักษ์คลองโพธิ์” เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์คลองโพธิ์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 150 คน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่คลองโพธิ์ ปลูกต้นรวงผึ้ง กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดบริเวณถนนริมสองฝั่งคลอง เพื่อพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ณ บริเวณคลองโพธิ์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลัก ของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน และในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางปะอิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รักษ์คลองโพธิ์” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/